Deklaracja dostępności
Deklaracja Dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1


(aktualizacja 30 marca 2024 r.)


II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4  kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie
Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
- zdjęcia z wydarzeń szkolnych nie posiadają opisów alternatywnych,
- niektóre dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

Strona www w teście (checkers.eiii.eu)  z dnia 30 marca 2024 roku (Link do wyniku testu) ma wynik 98,23.

Oświadczenie sporządzono po raz pierwszy dnia: 2020-09-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika IILO Krzysztofa Dobrowolskiego

Skróty klawiaturowe
W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
 >  osoba kontaktowa – Krzysztof Dobrowolski,
 > adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 > numer telefonu – 48 94 344 65 92
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie przy ul. Chełmońskiego 7

II Liceum Ogólnokształcącego im.. Wł. Broniewskiego usytuowane jest przy ul. Chełmońskiego 7 w Koszalinie.
Budynek składa się z 3 części:
1. Budynek główny szkoły wraz z aulą szkolną.
2. Pawilon szkolny.
3. Hala sportowa.
Wszystkie części połączone są ze sobą korytarzem

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku głównego szkoły prowadzą 3 wejścia:
- od ulicy Chełmońskiego – wejścia A - schody;
- od boiska szkolnego – wejście B - schody
- od boiska szkolnego – wejście przy auli (wejście C) – dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową tylko do auli szkolnej, natomiast do budynku głównego prowadzą schody.

Do pawilonu szkolnego prowadzą 2 wejścia:
- oba od strony ul. Chełmońskiego – wejście D – schody;
- wejście E – schody.

Do hali sportowej prowadzą 2 wejścia:
- od strony boiska – wejście G dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
- od strony ul. Chełmońskiego – wejście F dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

2. Liceum jest ogólnodostępne w godzinach pracy.

3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku głównym szkoły istnieją 4 kondygnacje:
- piwnica z szatniami dla uczniów, bufet szkolny, pomieszczenia gospodarcze do których to pomieszczeń prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych;
- parter, pierwsze i drugie piętro – prowadzą schody ze spocznikiem.
Budynek główny szkoły nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach z wyjątkiem części parterowej w której znajdują się cztery sale lekcyjne, gabinet pielęgniarki oraz część administracyjna szkoły, do której osoba poruszająca się na wózku może dostać się od strony hali sportowej.

Pawilon składa się z części parterowej połączonej bezpośrednio z budynkiem głównym szkoły oraz korytarzem z halą sportową. Część ta przebudowana w 2009 roku jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Hala sportowa składa się z części parterowej połączonej korytarzem z pawilonem szkolnym. Obiekt wybudowany w 2004 roku jest całkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie części nie posiadają wind.
Wszystkie części są ze sobą połączone korytarzem.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Wydzielone miejsce znajduje się na części parkingowej od strony boiska i jest specjalnie oznakowane (koperta wymalowana w kolorze niebieskim).
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.